Amme Alacaklarında Uygulanan Gecikme Zammı Arttı

Amme Alacaklarının Tahsilinde Uygulanan Gecikme Zam Oranı Arttırıldı

Resmi Gazete No: 32369
Resmi Gazete Tarihi: 14/11/2023

Karar Sayısı: 7782

14/11/2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7782 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre 21/7/2022 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 14/11/2023 tarihinden itibaren %3,5 olarak belirlenmiştir.

[GIB] Gİ 2023–34: Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:7) Resmi Gazete’de Yayımlandı

Resmi Gazete No: 32369
Resmi Gazete Tarihi: 14/11/2023

Tecil faizi
MADDE 1- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %36 olarak belirlenmiştir.

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı, bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %36 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Tecil faizi, Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.

Yürürlük
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir